De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

17 januari 2021 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Kerkdiensten t/m 17 januari alleen via internet
De kerkenraad heeft besloten dat we ons met onze kerkdiensten richten naar wat veel andere organisaties en instellingen vanwege de grote druk op de gezondheidszorg is opgelegd: geen samenkomsten. Dit is uiteraard met pijn in het hart, een pijn die op zeer veel plekken in de samenleving gevoeld wordt, en daar vaak nog heviger.
Dit betekent voor de komende weken: zondag 10 en 17 januari internetdiensten vanuit de Bosbeskapel.
Half januari komt de overheid met een persconferentie en zullen we ons naar aanleiding daarvan opnieuw moeten beraden voor de tijd vanaf zondag 24 januari. Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen op of rond de Kerstdagen.

Bevestiging ambtsdrager
De kerkenraad Zuidwest heeft afgelopen maand voor de locatie Bosbeskapel per 1 januari 2021 benoemd tot ouderling-kerkrentmeester de heer William Stoffer. Uiteraard is de kerkenraad erg verheugd dat daarmee een opvolger is gevonden voor de heer Koos Smitt.
Indien er uiterlijk op 30 december a.s. geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal de bevestiging en het afscheid van 3 januari worden verschoven naar het eind van de maand of naar februari.
Henk Valstar, scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Wij willen dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Dinsdag 19 januari - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Op dinsdag 19 januari is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, dit keer verzorgd
door Herman Stapelkamp
Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
We zijn weer gestart weer met de bloemengroet vanuit de Bosbeskapel.
Wekelijks zullen de bloemen op zondagmorgen in de Bosbeskapel op de Tafel staan. Na de kerkdienst zullen de bloemen bezorgd worden bij
mw. Gerdien de Jongh Swemer-Kirchner.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel het
liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om
voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen
of terugvinden op de website van de Bosbeskapel.
Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Kerkdiensten t/m 17 januari alleen via internet
De kerkenraad heeft besloten dat we ons met onze kerkdiensten richten naar wat veel andere organisaties en instellingen vanwege de grote druk op de gezondheidszorg is opgelegd: geen samenkomsten. Dit is uiteraard met pijn in het hart, een pijn die op zeer veel plekken in de samenleving gevoeld wordt, en daar vaak nog heviger.
Dit betekent voor de komende weken: zondag 10 en 17 januari internetdiensten vanuit de Bosbeskapel.
Half januari komt de overheid met een persconferentie en zullen we ons naar aanleiding daarvan opnieuw moeten beraden voor de tijd vanaf zondag 24 januari. Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen op of rond de Kerstdagen.

De internet-kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ds. Koster.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Collecten
Het is weer mogelijk om in de kerk uw bijdrage aan de collecte te geven. Dat gebeurt nu aan het einde van de dienst in plaats van tijdens de dienst. Bij de uitgang van de kerkzaal hangen aan weerszijde van de deur twee collectezakken. Daar kunt u uw contante geld of collectebonnen deponeren. Zo probeert de diaconie stap voor stap het collecteren van contant geld en collectebonnen weer in te voeren. U wordt over elke volgende stap geïnformeerd.

Zondag 17 januari - 1e collecte: Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is er welkom. De gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Zondag 17 januari - 2e collecte: PKN - Ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag in de kerk
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag.

Collecteopbrengst Vluchtelingen in Griekenland
Begin december is de vermoedelijke opbrengst al gecommuniceerd in de Zondagse viering.
De definitieve opbrengst van de collecte voor de vluchtelingen in Griekenland was 4078 euro en is verdubbeld tot 8157 euro voordat deze is overgedragen aan de Centrale Diaconie.
De Centrale Diaconie heeft beloofd om de opbrengst ook nog eens te verdubbelen.
Een prachtig resultaat waarvoor de diaconie U hartelijk wil bedanken.

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
Ieder jaar levert dat wel zo'n € 30.000 op, de moeite waard dus! Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten!
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Voor het inzamelen van deze kaarten/postzegels staat bij de garderobe een plastic box.
Namens Kerk in Actie hartelijk dank!

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Dankbetuiging
Vandaag, dinsdag 12 januari, kon ik voor de Sociale supermarkt een enorm grote hoeveelheid goederen, voornamelijk bestaande uit verzorgingsmiddelen, in ontvangst nemen.
Namens de vrijwilligers en met name onze klanten wil ik de gemeenteleden van de Bosbeskapel hartelijk bedanken voor, mede gelet op de problemen die de coronatijd met zich meebrengt, deze gulle donatie.
Nico Tetteroo, diaken PKN Zuidwest

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is verzamelpunt voor artikelen voor Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan Kies wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Sociale Supermarkt weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Nieuwe Kerkrentmeester Bosbeskapel
William Stoffer wordt onze nieuwe kerkrentmeester. Hij volgt Koos Smitt op.
Hij is bereikbaar via e-mail: w.stoffer@bosbeskapel.nl of tel.: 06-1418 0840
Ook in de predikantskamer heeft hij een postbakje.
Wij wensen hem een goede start met deze werkzaamheden.

Van de Kerkrentmeesters
De laatste rapportage vóór de jaarwisseling:

Abdijkerk 2020 2019
Kerkbalans    131.869       139.754 
giften wijkwerk        8.260          3.193 
t/m oktober    
totaal    140.129       142.947  -2%
     
Bosbeskapel    
Kerkbalans 104.377 108.473
giften wijkwerk 3.305 647
t/m oktober    
totaal 107.682 109.120 -1%
     
Shalomkerk    
Kerkbalans 56.230 64.321
giften wijkwerk 811 1.951
t/m oktober    
totaal 57.041 66.272 -14%
Totaal 304.852 318.339 -4%

Begin 2021 proberen wij u een analyse te geven van de resultaten van de drie locaties over het jaar 2020 en wat de begrote resultaten zijn voor het jaar 2021. We kampen al jaren met teruglopende opbrengsten Kerkbalans. Tegelijk blijven onze uitgaven op een hoog peil. We spelen daarop in, predikantsplaatsen zijn voorlopig ingeruild voor parttime pastoraal werkers. Maar ook dan blijven we per saldo op een tekort steken. Voor de drie locaties samen gaat het dan om zo'n € 150.000 per jaar. Met de coronamaatregelen blijven ook de collecten en huuropbrengsten achter op hetgeen wij hoopten. Gelukkig hebben we als kerken in Den Haag robuuste reserves. Die willen we uiteraard zo lang mogelijk sparen. Vandaar altijd maar weer die oproep: omdat het voortbestaan van onze kerken u aan het hart gaat en we onze predikanten en pastoraal werkers zo lang mogelijk op volle kracht zien doorgaan, heel graag uw extra steun voor ons kerkenwerk. U weet ons te vinden.
Gezegende feestdagen, namens de kerkrentmeesters,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Kerkdiensten t/m 17 januari alleen via internet
De kerkenraad heeft besloten dat we ons met onze kerkdiensten richten naar wat veel andere organisaties en instellingen vanwege de grote druk op de gezondheidszorg is opgelegd: geen samenkomsten. Dit is uiteraard met pijn in het hart, een pijn die op zeer veel plekken in de samenleving gevoeld wordt, en daar vaak nog heviger.
Dit betekent voor de komende weken: zondag 3, 10 en 17 januari internetdiensten vanuit de Bosbeskapel.
Half januari komt de overheid met een persconferentie en zullen we ons naar aanleiding daarvan opnieuw moeten beraden voor de tijd vanaf zondag 24 januari. Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen op of rond de Kerstdagen.

Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om, zowel 's-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Daniël een 20-uren contract, extra hulp is dan ook meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Daniël vdr Velde, M: 06-4431 4654 | E: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en Koos Smitt

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zaterdag 6 februari - ThemaTafelen: Tent of Nations
Afgelopen november stond de schilder Marc Chagall bij ThemaTafelen in het middelpunt, een kunstenaar die wereldwijd maar in het bijzonder ook aan Jeruzalem en omstreken prachtige kunst heeft nagelaten. Op 6 februari worden we meegenomen naar de regio ten zuiden van Jeruzalem, Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. In 2011 nam Martin Koster deel aan een reis met reisleiders prof. Simon Schoon en mw. Meta Floor waar kennis gemaakt werd met zowel joodse inwoners en organisaties als met Palestijnse. Op één van de reisdagen brachten zij een bezoek aan de familie Nassar die al ruim honderd jaar een stuk land bij Bethlehem bezit met voornamelijk vruchtbomen. Deze Palestijnse familie maakt deel uit van de Arabische bevolking van de Westbank. Door de bezetting en de komst van joodse nederzettingen is hun leven en werk ingrijpend veranderd. De leden van deze lutherse familie werken niet alleen op het land maar zetten zich ook in voor vredeswerk, o.a. onder kinderen.
Kok Victor Heemskerk zal de maaltijd weer afstemmen op het thema. We willen het weer doen zoals in november: De deelnemers halen de maaltijd (hoofdgerecht en toetje, 6,50 pp) af tussen 16.30 en 17.30 uur. Thuis moet men het hoofdgerecht zelf opwarmen in oven of magnetron. Om 18.30 - iedereen kan dan weer thuis zijn - start de presentatie, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Bij de afgehaalde maaltijd zit een blad met foto's die een indruk geven van de 'Tent of Nations' - de naam van de akkers, onderkomens en werkzaamheden van de familie Nassar.
Om u aan te melden belt of mailt u met onze kok Victor Heemskerk: 06-27406908 of thematafelen@vcomputers.org.
U vertelt hem:
1) uw naam en eetadres,
2) het aantal personen,
3) hoe u gaat opwarmen: oven of magnetron,
4) of u vegetarisch eet of een dieet gebruikt.
U maakt vervolgens per omgaande € 6,50 pp over op Bankrekening nr.: NL94ABNA0889087385 t.n.v. dhr. V. Heemskerk.
Uw aanmelding wordt definitief als het bedrag is overgemaakt. Er kan voor maar liefst 75 deelnemers eten gemaakt worden. U kunt zich tot maandagavond 1 februari aanmelden. Mocht u graag meedoen maar ziet u geen kans om de maaltijd(en) af te halen, laat dit dan weten. Wellicht vinden we een oplossing. Algemene informatie kunt u ontvangen van Lia Pronk, tel 06-20834069 (zie ook de laatste Samenklank).
De werkgroep ThemaTafelen.

Filmavond 18 januari gaat niet door.
Vanwege de coronamaatregelen gaat de geplande filmavond op 18 januari met de film "The Two Popes" helaas niet door.
We hopen op de volgende geplande filmavond, maandag 15 februari, de film "Sorry, We Missed You" te kunnen vertonen

Beursplein is nu gestopt maar start weer in het nieuwe jaar
We hopen weer te starten op woensdag 27 januari in het nieuwe jaar 2021.

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De december editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie december 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven