De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

24 september 2023 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Liturgiecommissie
- Locatiecommissie
- Wijkdiaconie
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Brief van David Renkema en Hans Bergwerff, voorzitters van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
"Aan alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag,
De zomervakanties lopen ten einde. Dat betekent dat we het activiteitenjaar 2022/2023 nu echt achter ons laten en vooruitkijken naar wat het jaar 2023/2024 ons brengen gaat. Voor de meesten ..........

De gehele tekst van de brief leest u hier verder Ľ Brief

Naar boven

Van het Predikantenteam

Wilt u een berichtje van overlijden krijgen?
Wilt u een berichtje van overlijden krijgen als er een gemeentelid is overleden? Meldt u zich dan hiervoor aan bij Sandra den Hollander T: 06-4183 6659 of E: a.j.den.hollander@outlook.com

Naar boven

Van de Liturgiecommissie

Stilte voor aanvang van de Eredienst
Heeft u ook geluisterd naar de dienst van afgelopen zondag?
Misschien zat u in de kerk, of luisterde u thuis naar de dienst, misschien keek u wel via Livestream...wat een verandering! Verandering zet iets in beweging. Vraagt om een andere kijk op bepaalde zaken. Zo wil de liturgiecommissie uw aandacht vragen om de kerkdienst eens anders te beginnen. Kom de kerk binnen, zoek uw plek in stilte en luister naar het orgelspel. Zo kunt u zich voorbereiden op de dienst. De mensen thuis kunnen luisteren naar het orgelspel zonder geroezemoes van pratende gemeenteleden. Niks mis met praten en ontmoeten.... Dat gaat heel goed na de dienst!
Veranderen? Kunnen we het?
Namens de liturgiecommissie,
Gees Wagner-Visser

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
ds. Jan Eerbeek en mevrouw Irene Eerbeek- Swankhuisen.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij Sandra den Hollander.

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vÚÚr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondagsbrief en liturgieblad
U kunt zich gratis abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie. Per e-mail krijgt deze dan op zaterdagmorgen thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Voorganger volgende week
Volgende week zondag 1 oktober gaat voor; ds. Casper van Dongen.

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Hulp bij het kijken naar de eredienst via het internet
Al geruime tijd is het mogelijk om via een stream rechtstreeks mee te kijken naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel.
We merken dat het voor sommige mensen lastig is om deze verbinding tot stand te brengen.
Lees dit bericht verder op: Kerk-TV

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Bereikbaarheid diaconie Den Haag Zuidwest
Regelmatig wordt de diaconie of een van de diakenen door gemeenteleden aangesproken met bepaalde hulpvragen. Dan blijkt vaak dat de persoon die ons benadert vaak al lang op zoek is naar een antwoord op de hulpvraag. Maar dat hoeft meestal niet. De diaconie heeft namelijk op de website van de Protestantse Gemeente 's Gravenhage Zuidwest een eigen ruimte waar heel veel informatie te vinden is over het werk van de diaconie. U vindt er ook de contactgegevens waarmee u de diaconie kunt benaderen. Het is de moeite waard om, zelfs als u geen hulpvraag heeft, eens onze ruimte op de website te bezoeken. Met het internetadres https://www.denhaag-zuidwest.nl komt u direct op de website van PGG Zuidwest en kunt dan klikken op diaconie.
Van harte aanbevolen! Diaconie PGG Zuidwest.

1e collecte

Zondag 24 september - 1e collecte: Slachtoffers rampen Marokko en LibiŽ
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst was er die aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later die allesverwoestende storm in LibiŽ. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. Vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Tienduizenden zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.
Inmiddels is de hulpverlening moeizaam opgang gekomen. Beide rampgebieden zijn om uiteenlopende redenen moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Het Haagse college van Diakenen beraad zich op hoe kan worden geholpen. De diaconie van Zuidwest wil hier niet op wachten en heeft besloten om vandaag te collecteren voor de slachtoffers van de ramp. Wij vertrouwen erop dat de opbrengst van onze collecte door het College van Diakenen nog zal worden verdubbeld.
Geeft ruimhartig voor de slachtoffers in Noord-Afrika!

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Rampen Noord-Afrika

2e collecte

Zondag 24 september - 2e collecte: Vredesweekcollecte Kerk in Actie-Zending
SyriŽ Kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog in SyriŽ zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in SyriŽ is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in SyriŽ op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!
Meer lezen: Meer leest u op: www.kerkinactie.nl/kerkensyrie

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Vredesweek Kerk in Actie-Zending


Collectebonnen en gebruik van QR-codes
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van Ä 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Ook kan gegeven worden via de vermelde bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon m.b.v. de aangebeelde QR-codes

Wijzigingen bankrekeningen Diaconie
De drie locatie diaconieŽn functioneren inmiddels alweer enige tijd als ťťn wijkdiaconie, maar tot op heden had iedere locatie diaconie nog haar eigen bankrekening. Vanwege de steeds hogere bankkosten is het de moeite waard om hier kritisch naar te kijken, reden waarom wij in september de bankrekeningen
NL39 INGB 0003 2751 05 en NL16 INGB 0007 6540 99 opheffen.
Aan u het verzoek om ten aanzien van de Diaconie voortaan alleen nog de volgende bankrekeningen te gebruiken:

Giften voor en betalingen aan de Diaconie
Overmaken naar: NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.

Giften voor de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Overmaken naar: NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest.

Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
Overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest.
Bij uw storting graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is.

Hans Adams, penningmeester Diaconie

Autodienst Bosbeskapel
Bent u slecht ter been en wilt u de kerkdienst bijwonen? Dan kunt u een beroep doen op de Autodienst Bosbeskapel.
U kunt een verzoek tot deelname voorzien van naam en adres mailen naar roald.kjell@gmail.com.
U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

Oproep van de autodienst Bosbeskapel
De autodienst verzorgt al jaren het vervoer van een aantal gemeenteleden naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel. Een groep vrijwilligers doet dit bij toerbeurt volgens een rooster. Helaas is een van de vrijwilligers niet meer in staat mee te draaien in het rooster. Als coŲrdinator van de autodienst ben ik namens de collega chauffeurs dringend op zoek naar iemand (M/V) die mee wil draaien met de autodienst. Als u zelf geen gehoor kunt geven aan deze oproep, weet u misschien iemand in uw omgeving die eens in de zoveel weken twee tot maximaal drie gemeenteleden naar de kerk wil vervoeren. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen via roald.kjell@gmail.com om u op te geven of een tip door te geven. Namens de vrijwilligers van de autodienst alvast hartelijk bedankt voor de moeite.
Kjell Wagner
Diaken, coŲrdinator autodienst Bosbeskapel

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Dankwoord voor sponsoring stamceldonoronderzoek Nijmeegse Vierdaagse 2023
Lopen van de Nijmeegse Vierdaagse blijft een plezierige 'vakantie'bestedingÖ Met dit jaar voor wandelen aangenaam zonnig weer - en ik heb opnieuw een 'kruisje' toegevoegd aan de al lange reeks. Ook dit jaar ben ik weer formidabel gesponsord voor stamceldonoronderzoek (Stichting Matchis in Leiden/Nijmegen) met een zeer hoge 'opbrengst': Ä 925,-. Alle gesponsorde Vierdaagselopers hebben samen dit jaar Ä 61.232,- 'bijeengewandeld'! Het is opnieuw een zeer gewaardeerde bijdrage voor dit levensreddende doel: 'leven geven' (via donoren) aan mensen, groot en klein, met een bloedziekte zoals leukemie. Heel veel dank, ook namens Stichting Matchis, voor dit prachtige resultaat, niet in het minst vanuit Zuidwest!
Nico Tetteroo

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: https://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De coŲrdinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Teun Schotte.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.


Contactgegevens:
Dhr. Teun Schotte
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4156 8260
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Uitgebreid nieuws over de Jeugdkerk vindt u op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2023-2024

Activiteitenprogramma 2023-2024
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2023-2024
weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning.
Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar
oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest
die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2023-2024 gemaakt.

Zondag 24 september - De Vitrine
In de hal van de Bosbeskapel staat een vitrine, heeft u daar al eens in gekeken hoe mooi die nu is? Door de Creagroep zijn er dit jaar weer met veel plezier mooie Kerstkaarten gemaakt. U hoeft daarom niet ver te zoeken. Er staan in de vitrine naast Kerst versiering ook enkele dozen met Kerst-, Felicitatie-, Beterschap- en Condoleance kaarten.
Afrekenen wat u mee wilt nemen, dat kan via het geldpotje (deze wordt regelmatig geleegd) of met iemand van de Creagroep. Wij helpen u graag.
De gehele opbrengst is voor de Bosbeskapel bestemd.
Namens de Creagroep,
Adri van der Zwan

Dinsdag 26 september - Berichtje van de tuin
Elke dinsdag werken wij in de tuin. Er is veel te doen. De tuin is ook weer open voor bezoekers, vanaf half tien tot twaalf uur.
Kom eens langs om rond te lopen of rustig op het terras te zitten en te genieten met een kopje koffie of thee. We zouden het erg fijn vinden als er nog mensen zijn met plezier in tuinieren die ons zouden willen komen helpen. We zijn een gezellige ploeg en werken hard. maar er is zeker ook tijd voor een praatje bij de koffie.
Namens de tuincommissie,
Gerdien de Jongh Swemer

Woensdag 27 september - Beursplein: Synagoge van Enschede
Op woensdag 27 september zal ondergetekende vertellen over de synagoge van Enschede. Het is een prachtige een unieke synagoge in Nederland.
Wilt u ook eens iets vertellen of laten zien of via een workshop met de aanwezigen aan de gang,
neem contact op met Sandra den Hollander, Tel. 06-4183 6659 of a.j.den.hollander@outlook.com
Beursplein is er iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op Bosbesstraat 5.
Om 10.30 uur begint de presentatie.
Namens de voorbereidingsgroep,
Sandra den Hollander

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: cbroekema1990@gmail.com

Bezorg(st)er gevraagd
Wie wil ons komen versterken door het blad Samenklank te bezorgen rondom de Bunschotensestraat (8 adressen).
Voor meer informatie of aanmelding: Martien Brooshooft. T:070-368 4411 | E: martienenels@brooshooft.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Vrijwilligers gevraagd voor Respijthuis HouseMartin
In november 2022 opende Stichting Respijthuis HouseMartin in Den Haag een logeerhuis voor zieken zonder dak boven het hoofd. Er kunnen 5 tot 6 gasten korte tijd in ons huis verblijven om te herstellen van een ziekte of om te revalideren na een ziekenhuisopname. Wij zoeken gastvrouwen en gastheren voor ons Respijthuis.
De belangrijkste taak is: er zijn voor die ander, u hoeft geen verpleegkundige handelingen te verrichten.
Voor informatie: Joke Visser Tel. 06-2274 0655 email: joke@respijthuishousemartin.com
Web: www.respijthuishousemartin.com

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank online'
Let op: De abonnementsprijzen voor 'Samenklank' zijn aangepast. zie voor meer informatie: Samenklank

De september editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Wist u dat enkele artikelen van ons wijkblad Samenklank sinds het begin van dit jaar ook via internet te lezen zijn? Elke maand (of twee maanden bij een dubbelnummer) worden het omslagartikel, het predikantenartikel en het interview uit Samenklank op https://denhaag-zuidwest.nl/samenklank.htm geplaatst. De artikelen uit het september nummer kunt u hier vinden: september nummer
Zo kunt u ook op de hoogte blijven en een voorproefje van Samenklank krijgen als u geen abonnement heeft. Als u zelf wel al een abonnement heeft, kunt u anderen op de artikelen wijzen. Om de volledige Samenklank elke uitgave te lezen kunt u een abonnement (op papier of via email) afsluiten door uw adres of mailadres door te geven via abonnementen@denhaag-zuidwest.nl of Tel. 070-397 2495.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie september 2023 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Sara Dondorp


ds. Sara Dondorp is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 0161-769 046 of 06-2433 9057
E: saradondorp@freedom.nl

ds. Sara Dondorp is telefonisch bereikbaar op ....


Kerkelijk werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Kerkelijk werker in het pastoraat de Wijkpredikant
bij en zal de meeste pastorale contacten onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629)
en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@outlook.com

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Naar boven